มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ภาคีส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ดําเนินงาน

เชื่อมประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยการขยายผล จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน การสร้างเสริมพฤติกรรม และวัฒนธรรมการอ่าน ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาส ในการเข้าถึงหนังสือ และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ภารกิจงานนโยบายระดับชาติ

  • จัดตั้งกลไก พื้นที่ต้นแบบ และศูนย์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาค และ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • สนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยกองทุนสุขภาพระดับตําบล และงบประมาณท้องถิ่น
  • ดําเนินงานยุทธศาสตร์ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียน และชุมชนทุกภูมิภาค

งานวิชาการและงานสื่อสารสังคม

  • สร้างเสริม เผยแพร่งานวิชาการ ข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
  • สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ต้นฉบับหนังสือสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัย
  • รณรงค์สื่อสารสร้างกระแสสังคม เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทาง

โครงการอ่านอร่อยจัง มีพลัง สุขภาพดีในวิถีใหม่

มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์
นางมีนา ดวงราษี

โครงการนิทานปั้นสุขสู่ชีวิตวิถีใหม่

กลุ่มฅนวัยใส จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสุดาพร นาคฟัก

โครงการเชียงใหม่อ่าน : นิทานสร้างเมืองอยู่ดีกินดี

เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน และมูลนิธิสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
นางสาวทัทยา อนุสสรราชกิจ

โครงการอ่านปันรัก : นิเวศการอ่านวิถีใหม่

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา (PYNA Organization)
นางสาววรรณพร เพชรประดับ

โครงการ พลังอ่าน 3ดี เมืองรถม้า (อ่านก๋าไก่ลำปาง)

ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง
นางปุณยนุช กรมขุนทด

โครงการสานพลังอ่าน สร้างEFเด็กปัตตานี ดี เก่ง เป็นสุข ยุค New Normal

สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ - กลุ่มสานฝัน
นางสาวฝ้ายลิกา ยาแดง

โครงการ“ส่งเสริมการอ่านในครอบครัว - ชุมชนชาวบันนังสาเรง ตามวิถีชีวิตใหม่”

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบันนังสาเรง
นางสาวอมาณี มะเกะ

ข่าวสารจากภาคี

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่าน

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่าน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เเละ เครือข่ายพลังอ่านชายเเดนใต้ นำโดย  นายกสมาคมฟ้าใสเพื่อสุขภาวะเด็กเเละเยาวชน ลงพื้นที่ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่าน

เวทีปักธงร่วมฝัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่าน ปี 2563

เวทีปักธงร่วมฝัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่าน ปี 2563

ปักธงร่วมฝัน ชีวิตวิถีใหม่ สรรค์สร้างวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2563 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร

จำนวนการเข้าชม: 13,357,233 ครั้ง