มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ภาคีส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ดําเนินงาน

เชื่อมประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยการขยายผล จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน การสร้างเสริมพฤติกรรม และวัฒนธรรมการอ่าน ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาส ในการเข้าถึงหนังสือ และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ภารกิจงานนโยบายระดับชาติ

  • จัดตั้งกลไก พื้นที่ต้นแบบ และศูนย์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาค และ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • สนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยกองทุนสุขภาพระดับตําบล และงบประมาณท้องถิ่น
  • ดําเนินงานยุทธศาสตร์ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียน และชุมชนทุกภูมิภาค

งานวิชาการและงานสื่อสารสังคม

  • สร้างเสริม เผยแพร่งานวิชาการ ข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
  • สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ต้นฉบับหนังสือสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัย
  • รณรงค์สื่อสารสร้างกระแสสังคม เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทาง

ดอนแก้วอ่านยกกำลังสุข

กลุ่มเพียงพอดี
นางสาวธนิชา ธนะสาร

อ่านยกกกำลังสุข : ปลูกต้นรักการอ่านอำเภอเชียงดาว

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อมเชียงดาว)
นางสาวประกายดาว คันธะวงศ์

เชียงใหม่นครแห่งการอ่านยกกำลังสุข ปี 5

มูลนิธิควีนฟอเรสต์พาร์คทรัสต์
นางสาวใจสิริ วรธรรมเนียม
จำนวนการเข้าชม: 8,379,941 ครั้ง