มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ภาคีส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ดําเนินงาน

เชื่อมประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยการขยายผล จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน การสร้างเสริมพฤติกรรม และวัฒนธรรมการอ่าน ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาส ในการเข้าถึงหนังสือ และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ภารกิจงานนโยบายระดับชาติ

  • จัดตั้งกลไก พื้นที่ต้นแบบ และศูนย์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาค และ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • สนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยกองทุนสุขภาพระดับตําบล และงบประมาณท้องถิ่น
  • ดําเนินงานยุทธศาสตร์ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียน และชุมชนทุกภูมิภาค

งานวิชาการและงานสื่อสารสังคม

  • สร้างเสริม เผยแพร่งานวิชาการ ข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
  • สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ต้นฉบับหนังสือสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัย
  • รณรงค์สื่อสารสร้างกระแสสังคม เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทาง

ส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัยไร้สัญชาติ

โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์
นางอาภา หน่อตา

ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสถานการ์ "โควิด-19" จ.สุรินทร์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์
นางมีนา ดวงราษี

นิทานปั้นสุข จ.เชียงใหม่

กลุ่มคนวัยใส
นางสาวสุดาพร นาคฟัก

อ่านเสริมพัฒนาการ อ่านสันติภาพ อ่านยกกำลังสุขชายแดนใต้

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง)
นายซาหดัม แวยูโซะ

เชียงใหม่อ่าน อ่านยกกำลังสุข : นิทานสร้างเมือง

เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน และมูลนิธิสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
นางสาวทัทยา อนุสสรราชกิจ

อ่านปันรัก

สำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
นางสาววรรณพร เพชรประดับ

อ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขชาวลำปาง

ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง
นางปุณยนุช กรมขุนทด

ข่าวสารจากภาคี

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่าน

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่าน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เเละ เครือข่ายพลังอ่านชายเเดนใต้ นำโดย  นายกสมาคมฟ้าใสเพื่อสุขภาวะเด็กเเละเยาวชน ลงพื้นที่ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่าน

เวทีปักธงร่วมฝัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่าน ปี 2563

เวทีปักธงร่วมฝัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่าน ปี 2563

ปักธงร่วมฝัน ชีวิตวิถีใหม่ สรรค์สร้างวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2563 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร

จำนวนการเข้าชม: 9,662,486 ครั้ง