มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

แผนงานฯ การอ่าน สสส. คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ชวนครูใต้นำบัญชีคำพื้นฐาน สร้างสรรค์นิทานสอนภาษาไทยให้เด็กเล็ก ร่วมเผยแพร่ทางธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออน์ไลน์

แผนงานฯ การอ่าน สสส. คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ชวนครูใต้นำบัญชีคำพื้นฐาน สร้างสรรค์นิทานสอนภาษาไทยให้เด็กเล็ก ร่วมเผยแพร่ทางธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออน์ไลน์

ข้อมูลจาก โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) โดยองค์การยูนิเซฟและมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า อุปสรรคหนึ่งของการเรียนรู้ นอกจากความยากจนแล้ว คือ “ภาษา” เด็กในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40-50 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ เพราะใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน มีภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินฎา ปุติ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานพัฒนาการเด็ก มีความพร้อมในการพัฒนาการทุกด้าน แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และสร้างต้นแบบเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาในระดับปฐมวัยและช่วงชั้นที่ 1 จากการร่วมคิด ร่วมทำของครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 30 แห่ง ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการอ่าน วิทยากรโดย อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ จนนำมาสู่การผลิตหนังสือชุด "ซูกอฮาตีมึมบาจอ" หรือ รักการอ่าน จำนวน 12 เรื่อง ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้

หนังสือชุด "ซูกอฮาตีมึมบาจอ" รวบรวมคำจากบัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็ก มีจำนวน 242 คํา โดยการนําคำไปใช้แต่งหนังสือที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ วิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ คุณค่าทางจิตใจ มีนัยสำคัญเชิงวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เป็นชุดหนังสือเฉพาะกิจที่มีจุดเด่นที่ใช้บริบทชุมชนเป็นฉากสำคัญ ทำให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยอย่างรู้สึกใกล้ชิดกับวิถีชีวิตท้องถิ่นชายแดนใต้ ชุดหนังสือนี้นำเข้าสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ในปี 2565 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รักการอ่าน และช่วยสร้างประสิทธิภาพการเรียนภาษาไทยให้เด็กปฐมวัย

ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดหนังสือชุด "ซูกอฮาตีมึมบาจอ" (รักการอ่าน) รวมถึงนิทานสร้างเสริมภูมิคุ้มใจและสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th และเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com

เชิญชวนครูปฐมวัยและผู้ปกครองส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์และหนังสือทำมือ ร่วมเผยแพร่รณรงค์ลดภาวะ Learning Loss บนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ทางกล่องข้อความเพจ อ่านยกกำลังสุข

ติดตามข้อมูล/กิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ที่ เพจอ่านยกกำลังสุข

แนะนำเมื่อ 25เม.ย. 65
0ความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกียวข้อง


แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,972,526 ครั้ง