มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ยูนิเซฟ เชื่อมเครือข่าย กทม. ,มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ สสส.หนุนพัฒนาทักษะและคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ระยะที่ 2

ยูนิเซฟ เชื่อมเครือข่าย กทม. ,มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ สสส.

หนุนพัฒนาทักษะและคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ระยะที่ 2

 

จากรายงาน “สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้าในภาพรวม ร้อยละ 32.50 โดยที่ร้อยละ 21.60 ล่าช้าด้านภาษามากที่สุด ส่งผลต่อการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก ทั้งทักษะทางสมอง สังคม ทางอารมณ์ ฯลฯ ในการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปในชีวิต

ด้วยวิกฤตดังกล่าว องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ สสส. จึงได้ร่วมกันดำเนิน โครงการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ต่อเนื่องในปีที่ 2

โดยผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ใน 55 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เก็บผลการศึกษาจากครูแกนนำ 14 ศูนย์ พบว่า เด็กมีทักษะการสื่อสารมากขึ้น ใช้คำศัพท์ได้หลากหลาย และสามารถอธิบายความรู้สึกของตนเองได้มากขึ้น มีการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพิ่มขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์ และลำดับเหตุการณ์ได้ มีทักษะการอ่านภาพ อธิบายเหตุผลของเหตุการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครได้ แม้แต่เด็กที่มีพัฒนาการช้าและเด็กพิเศษ ก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2564 ทางโครงการยังคงใช้สื่ออ่าน คือชุดหนังสือ อ่าน อาน อ๊าน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม และคัดเลือกหนังสือดีและหนังสือรางวัลสำหรับกลุ่มเด็ก 0 - 3 ปี ในสังกัดสำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ รวม 54 ศูนย์ โดยจัดฝึกอบรมปฏิบัติการสร้างกลไกจากครูแกนนำในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.) ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 54 ศูนย์ วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

  

ภายในงาน อาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ นักวิชาการด้านปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวเน้นย้ำความสำคัญของช่วงวัยปฐมวัย และการทำงานขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย ด้วยการเลือกสรรสื่อที่เหมาะสมวัย คือหนังสือและกิจกรรมการอ่าน เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพทุกด้าน

ด้านนางสุดใจ พรหมเกิด ได้เสนอต่อสังคมว่า บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเป็นเข็มทิศและทิศทางสำคัญ ไม่เพียงพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านเท่านั้น แต่คือการสร้างฐานสังคมแห่งอนาคต

 

ส่วนวิทยากรของการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้คือ นางสาวระพีพรรณ พัฒนาเวช กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และนางสาวเกื้อกมล นิยม นักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในการเลือกการใช้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติใช้หนังสือ และการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กเล็ก

ทั้งนี้ทางโครงการจะได้มีการจัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อนำแนวปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์เผยแพร่ต่อสังคมวงกว้างต่อไป

…………………………………………….

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โทร. 02-424-4616

Facebook Fanpage “อ่าน อาน อ๊าน” และ “อ่านยกกำลังสุข”

 

  

    

 

 

  

  

 

  

แนะนำเมื่อ 29มี.ค. 64
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,662,377 ครั้ง