มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ปลูกผักสนุกจัง…สานพลังการอ่าน สู่เมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก

ปลูกผักสนุกจัง…สานพลังการอ่าน สู่เมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก

 

 

     “อาหาร” เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต    “ความมั่นคงทางอาหาร” จึงเป็น “หลักประกัน” ทางสังคมที่จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี    ความมั่นคงทางอาหาร ในที่นี้ หมายถึง สถานการณ์ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย และอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการทางสุขภาพและทางวัฒนธรรม ทั้งในภาวะปกติและภาวะพิบัติภัยต่าง ๆ   รวมถึงการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาสมดุลของระบบนิเวศและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติ   หลายประเทศทั่วโลกได้เห็นความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่มุ่ง“ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน”

ในสถานการณ์ปกติ แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่ประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้เปราะบาง เช่น  คนยากจน คนไร้บ้าน คนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ ก็ยังประสบปัญหาการเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ  และปัญหานี้ยิ่งสุ่มเสี่ยงและทวีความรุนแรงมากขึ้นในยามที่ประเทศต้องประสบกับภาวะพิบัติภัยทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ  อันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนยิ่งจากสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งนอกจากจะคุกคามสุขภาพของประชาชนด้วยโรคติดเชื้อแล้ว ยังคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนอีกด้วย   โดยมาตรการต่าง ๆ ทั้งการปิดเมือง การระงับการเดินทาง การดำเนินกิจการและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ได้ทำให้คนจำนวนมากต้องกลายเป็น “ผู้เปราะบาง” อย่างกะทันหัน เพราะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ อันเนื่องมาจากการกักตุนอาหาร การปิดแหล่งจำหน่ายอาหาร และการขาดความมั่นคงในอาชีพ

แม้ว่าการรับมือกับสถานการณ์ โควิด-19  และการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในประเทศไทยจะดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่ปัญหาการกระจายอาหารให้ทั่วถึงอย่างเพียงพอ  ความปลอดภัยของอาหาร  การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมวัย และการผลิตที่เกื้อกูลต่อระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นปัญหาใหญ่    โดยเฉพาะเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซ้อนวิกฤตจากโควิด-19 สู่ความยั่งยืน” นี้ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสาธารณะสำคัญ เพื่อสร้างเสริม “พลังพลเมืองตื่นรู้สู้วิกฤตสุขภาพ” ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 2563  

ในการนี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)  เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-Pan)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม มูลนิธิปันสุข นครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและพัฒนาการของเด็กที่จะต้องได้รับโภชนาการสมวัยอย่างปลอดภัยและเพียงพอ  จึงได้ ร่วมกันสานพลังพลเมืองขับเคลื่อนออกแบบชุมชน “เมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก” ผ่านเครื่องมือสำคัญต่าง ๆ  อาทิ หนังสือภาพสำหรับเด็ก การสาธิต การทดลอง การประกาศเจตนารมณ์ ฯลฯ ภายใต้ชื่อโครงการ “ปลูกผักสนุกจัง…สานพลังการอ่าน สู่เมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก”

โดยในงาน  มีการตรวจสุขภาพหาสารเคมีตกค้างในเลือด โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลคลองนกกระทุง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปลอดภัย และมีความเสี่ยงน้อยกว่าประชากรที่อยู่นอกตำบล  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง มีบริบทเป็นชุมชนที่ส่วนหนึ่ง ทำการเกษตรแบบปลอดภัยหรืออินทรีย์

     นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มูลนิธิชีววิถี  ไทยแพน  และเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็กนครปฐม ที่ลุกขึ้นสร้างปรากฏการณ์รูปธรรมในครั้งนี้  ขอบคุณ สสส. ที่สนับสนุนให้หนังสือและการอ่านเป็นจุดคานงัดสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและขับเคลื่อนเมืองสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง หากเราสามารถปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาวะและวางรากฐานกระบวนการอ่านการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็ก โดยเฉพาะในช่วง 6 ปีแรกของชีวิต เขาจะเติบโตเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมแห่งอนาคต เด็กหนึ่งคนจึงต้องใช้คนทั้งชุมชน ทั้งหมู่บ้าน ทั้งเมืองร่วมกันดูแล ช่วยกันหยุดทำร้ายเด็กในวันนี้ ต้องหยุดใช้สารเคมี ด้วยค่ะ สำหรับพ่อแม่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูอนุบาล และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือนิทานภาพ “ปลูกผักสนุกจัง” ได้ทาง เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. www.happyreading.in.th

 

 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สสส. 

เบอร์โทรศัพท์  02-424-4616, 080-259-0909

www.happyreading.in.th

https://www.facebook.com/HappyReadingNews (อ่านยกกำลังสุข)

แนะนำเมื่อ 24ธ.ค. 63
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,662,467 ครั้ง