มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบ รร.ตชด.

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสห่วงใยนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน ‘รับมือโควิด-19’ ส่งมอบรร.ตชด. ขณะที่ ผบช.ตชด. หวั่นการเรียนรู้นักเรียนหยุดชะงักเหตุเข้าไม่ถึงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมสั่งการโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการส่งมอบชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน ‘รับมือโควิด-19’ โดยความร่วมมือของ สสส. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสห่วงใยนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ และได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโครงการส่วนพระองค์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สพฐ. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา จึงได้ข้อสรุปว่า ในช่วงวันที่ 16 พ.ค. – 30 มิ.ย. นักเรียนจะได้เรียนรู้อยู่กับบ้านด้วยสื่อการเรียนรู้ และบางโรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัย อาจให้นักเรียนมาโรงเรียนเป็นบางวัน โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

สพฐ. จึงได้รับมอบหมายให้จัดหาสื่อความรู้และการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเป็นคู่มือครูและให้ความรู้กับนักเรียน ผู้ปกครอง จึงเกิดความร่วมมือกับ สสส. ในการจัดทำชุดคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 รวมถึงสื่อรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้กับโรงเรียนตชด. ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในวันที่ 18 พ.ค.นี้

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อการศึกษาไทยและเสียงสะท้อนจากโรงเรียนชายขอบ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พบว่า นักเรียนยากจน มีเพียง 57% ที่เข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงอาจเสียเปรียบการเข้าถึงการเรียนรู้ ขณะที่นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ปกครองไม่สามารถอบรมบุตรหลาน สอนการบ้าน หรือแม้แต่เรียนออนไลน์ได้ ซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้อาจหยุดชะงักลง จึงจำเป็นต้องครูตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางไปพบนักเรียนที่บ้านเพื่อสอนตัวต่อตัว

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

อย่างไรก็ตามจะมีนักเรียนส่วนหนึ่งมักมาโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนชายขอบจะเป็นจุดศูนย์รวมปลอดภัย เมื่อผู้ปกครองไม่อยู่บ้านมักจะให้นักเรียนมาโรงเรียน จึงได้สั่งการให้โรงเรียนดำเนินการจัดระบบคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด กำชับไม่ให้มีกิจกรรมรวมกลุ่ม จัดเตรียมสถานที่ด้วยการเว้นระยะห่างทางกายภาพในห้องเรียน โรงอาหาร เตรียมอ่างล้างมือ และให้มีการนำสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้ใช้กับโรงเรียน ตชด. เพื่อสอนพิเศษให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอมตามความสมัครใจ

สำหรับชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียนของ สสส. ที่ได้รับมอบนี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของครู ในการเข้าถึงประชาชนในครัวเรือนได้มากยิ่งขึ้น

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำหรับชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 ได้พัฒนามาจากการสอบถามความต้องการจากครูผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และความเป็นไปได้หากต้องนำไปปฏิบัติใช้จริง พร้อมกับรวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก จึงพัฒนาเป็นคู่มือการจัดการโรงเรียนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แม่ครัว ภารโรง นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

สสส.-สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ส่งมอบรร.ตชด. thaihealth

พร้อมกับรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้อง เช่น โปสเตอร์รณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ การล้างมือให้ห่างไกลโรค สติกเกอร์ระยะห่างทางกายภาพ รวมถึงสื่อนิทานโควิดเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างง่าย โดยชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียนจะส่งมอบให้กับโรงเรียนตชด. ทั้ง 220 แห่งทั่วประเทศ สำหรับคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

อ่านต่อที่...http://llln.me/CZB72FW

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ #ไทยรู้สู้โควิด https://www.facebook.com/thaimoph

แนะนำเมื่อ 12พ.ค. 63
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,800,077 ครั้ง