มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หนุนพลังงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 สร้างกระแสอ่านหนังสือให้ลูกฟังในภูมิภาค

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ลานกิจกรรมชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ บริษัท สินทรัพย์ ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมีเครือข่ายการจัดงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-02.jpg

สำหรับการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดงานนี้มาแล้ว 10 ครั้ง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ถือว่าเป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีคำขวัญของงาน คือ อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง เป็นอีกมิติหนึ่งของการส่งมอบหนังสือให้ลูกหลาน ผ่านกิจกรรม RUN for BOOKS และสานต่อให้มีธนาคารหนังสืออุบลราชธานี

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-03.jpg

กิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้มาร่วมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์การอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการจุดประกายการพัฒนาเด็กนอกจากนี้ในงาน มีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดแสดงและจำหน่ายหนังสือ ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนสมาชิกมาจัดบูธ จำนวนมาก มีการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแนะแนวการพัฒนาศักยภาพของลูกหลานเมืองอุบล รวมทั้งการสอบวัดความรู้ ป.3 ถึง ม.3 และวิชา GAT เชื่อมโยงชั้น ม.4 ถึง ม.6

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-05.jpg

มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ อบรม ประชุม สัมมนา ปาฐกถา เสริมความรู้ ทางวิชาการ และนันทนาการ ทุกวัน โดยมีดารา นักเขียน นักวิชาการ นักธุรกิจ พระ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ ข้อคิด และความบันเทิง ตลอดเวลา ทั้ง 9 วัน โดยได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัด รวมทั้งสมาคม และสำนักพิมพ์

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-06.jpg

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญประการหนึ่งของการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ซึ่งถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดอง สมานฉันฑ์ ได้อีกทางหนึ่ง คือ การผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีหลักภาคเอกชน คือ ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ ที่เสียสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ โดยให้ใช้สถานที่ฟรี ระดมบุคลากรของบริษัท ทุ่มเทการทำงาน ให้บริการการอำนวยความสะดวก แล้วยังมอบเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ มอบทุนให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน และดูแลสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งคิดมูลค่าเป็นเงินจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีหอการค้า สโมสรโรตารี่ศรีอุบล ชมรมรักป่าไม้ วัดไชยมงคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมและมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่อาจกล่าวได้ครบถ้วน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยความหลากหลายของกิจกรรม ตลอดจนความตั้งใจของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงาน จะทำให้ประชาชน ชาวอุบลฯและจังหวัดใกล้เคียง ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับประโยชน์ ในการเรียนรู้ ผ่านการอ่าน การศึกษาเพิ่มเติมจากกิจกรรมต่างๆ

นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี กล่าวว่า ในนามของเจ้าของสถานที่ ในส่วนของสุนีย์ทาวเวอร์เราได้จัดเตรียมสถานที่ตามกิจกรรมตั้งแต่ ชั้น G พื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรปีนี้ เราเน้นการนำเสนอในเรื่องของกัญชาและเกษตรอินทรีย์ ชั้น 3 กับงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ 3 และโซนอ่าน สร้าง สุข ชั้น 4 กับบูธจำหน่ายหนังสือ ชั้น 5 เป็นการจัดประชุม สัมมนา อบรม และเสวนา โดยนักวิชาการ ดารา นักเขียน


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดเผยถึงความตั้งใจสัญจรไปทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการใช้หนังสือและการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยในปีนี้เล็งเห็นความโดดเด่นและความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีศักยภาพสูงในด้านการสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากการจัดงานสัปดาห์หนังสือติดต่อกันมานานกว่า 11 ปี อีกทั้งทางจังหวัดก็มีโครงการด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อย่าง ปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน และมีห้องสมุดตามโรงพยาบาลต่างๆ จึงมุ่งหวังที่จะเผยแพร่และนำเสนอเปิดพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านที่สัมฤทธิ์ผลของเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค รวมทั้งมุ่งให้พ่อแม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับรู้ เข้าใจ ทดลองปฏิบัติและตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-21.00 น. ณ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

งานดังกล่าวแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค”เพื่อสื่อสารสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สุขภาวะเด็กปฐมวัย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณ ชั้น 3
สุนีย์ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.

ภายในงานมีโซนจัดแสดงงานที่น่าสนใจทั้งงานวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการ และงานอบรมต่างๆ ประกอบด้วย  โซนอุบลคนมักอ่าน กิจกรรมการอ่านจากเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี โซนอ่านอุ่นรัก กิจกรรมเด่น (Best Practice)จากศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น (Smart Reading)  จากทุกภูมิภาค โซนอ่าน เล่น สร้างสุข จำลองการจัดฐานการเรียนรู้และการเล่นด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต
แก๊งไดโนป่วน ชวนตะลุยป่า (Dino Adventure) โซนนิทรรศการ“เส้นทางการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย”และ การอบรมปฏิบัติการ (Workshop) จากบรรณาธิการและนักเขียนหนังสือเด็กมือรางวัล อาทิ ตุ๊บปอง : เรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป, ระพีพรรณ  พัฒนาเวช,  ชีวัน วิสาสะ, ปรีดา ปัญญาจันทร์, มูมู่ : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์, ครูอ๋า : สิทธิพร  กุลวโรตตมะ, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี, ครูก้า : กรองทอง บุญประคอง ฯลฯ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

  • เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน http://www.happyreading.in.th
  • เว็บไซต์สุนีย์ทาวเวอร์ http://www.suneetower.com
  • Facebook Fanpage : วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading
  • Facebook Fanpage :Ubon book fairขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจาก https://www.guideubon.com/2.0/ubonbookfair/11-ubon-book-fair-2019/

แนะนำเมื่อ 02ส.ค. 62
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,839,842 ครั้ง