มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมลงพื้นที่ พร้อมมอบธนาคารหนังสือ (Book bank) และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

          6 และ 7 กรกฎาคม 2561 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมลงพื้นที่ พร้อมมอบธนาคารหนังสือ (Book bank) และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) และภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กปฐมวัย ที่เน้นการขับเคลื่อนภายใต้กรอบแนวคิด "การพัฒนา อนาคตเด็กไทย(0-5 ปี)" เพื่อมุ่งแก้ปัญหาช่องว่างของระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการเรียนรู้ ระบบสุขภาพ และระบบบริหารจัดการทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ ให้มีความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 15 หน่วยงาน รวม 40 คน

 
          การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นประธานพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ได้ร่วมรับทราบถึงแนวคิด กระบวนการในการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและวิธีการสร้าง ความเข้าใจตามบริบทของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนงาน อันจะนำไปสู่การขยายผลขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มเด็กปฐมวัยไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในระดับอำเภอ ที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทำงานด้านปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอแม่สาย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร , โรงเรียนเอกทวีวิทย์ พร้อมกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วม 3 โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่  โรงเรียนปิยะพรพิทยา โรงเรียนอารียาวิทย์) และ เทศบาลตำบลแม่สาย และลงพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย ได้แก่ โรงพยาบาลพญาเม็งราย 
 
          ในภาคเช้าลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ได้มีนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีอำเภอแม่สาย เข้าร่วมให้ข้อมูล วิสัยทัศน์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอแม่สายพร้อมผู้แลศูนย์ฯให้ข้อมูลกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของศูนย์ฯ พร้อมนำเสนอสถานีเรียนรู้ 7 สถานี อาทิ สถานีสู่อ้อมอก เน้นความปลอดภัยสุขอนามัยของเด็ก สถานีแหล่งเรียนรู้หน้าเสาธง  การแสดงออก การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ลานเล่น สถานีแหล่งเรียนรู้ปลูกผัก ปลูกฝังความรับผิดชอบ สถานีเล่น บ่อทราย เป็นต้น พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนการใช้ dspm ในการประเมินพัฒนาการและการส่งต่อผลสู่ในระดับโรงเรียน จากนั้นลงพื้นที่ศึกษาดูงานเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดเอกชนโรงเรียนเอกทวีวิทย์ พร้อมกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่  โรงเรียนปิยะพรพิทยา โรงเรียนอารียาวิทย์ ใช้กิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข และภาคบ่าย ลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นตัวแทนนายอำเภอแม่สาย เป็นประธานแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในพื้นที่
 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำเมื่อ 06ก.ค. 61
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,700,480 ครั้ง