มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจังหวัดพัทลุง

           แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง  จัดคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง  เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อน “พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือนิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจังหวัดพัทลุง”  โดยนางดวงพร บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง  เครือข่ายภาคประชาสังคมจากพัทลุงยิ้ม ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ในการประชุมครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ สำนักงาน พมจ. ได้รายงานจำนวนเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุงที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 35,224 คน โดยมีรายละเอียดในเรื่องเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว จำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง และความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ส่วน สสจ.พัทลุง ได้รายงานการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 31 มีนาคม 2561 พบสงสัยล่าช้าร้อยละ 30.44 และได้มีกระบวนการกระตุ้นพัฒนาการ จากนั้น นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้นำเสนอความสำคัญของการอ่านและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอแนวคิดและร่วมกันหารือว่าแต่ละหน่วยงานมีส่วนที่เกี่ยวข้องและดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่แล้วแต่ควรจะมีการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  นางดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงมีมติให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือนิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดให้มีการประชุมเพื่อ mapping และวางแผนปฏิบัติร่วมกันนอกวาระประจำของการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง  โดยจะเชิญทุกท่านที่มาในวันนี้และภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมขับเคลื่อนต่อไป

  

  แนะนำเมื่อ 28เม.ย. 61
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,235,090 ครั้ง