มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวน่าอ่าน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียนจังหวัดสงขลา

 

        20 ก.พ.2561 : ศาลากลางจังหวัดสงขลา แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียน จังหวัดสงขลา โดยนายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560  และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปี 2561 และแผนระยะยาว โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  และหัวหน้าคณะทำงาน 8 คณะ ได้แก่ 1) งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  2) งานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการและเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อความยั่งยืน 3) งานพัฒนาศักยภาพโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ 4) งานโครงการขยายผลการดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน 5) งานพัฒนาระบบการเรียนการสอน 6) งานยกระดับการศึกษา และพัฒนาโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และชุมชนโยรอบโรงเรียน 7) งานส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่จบการศึกษา 8) งานพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

      โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เป็นคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการและเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานใน ปี 2560 ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่วนโครงการแรกเกิดเริ่มอ่าน : สานสุขภาวะเด็กปฐมวัยยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อยู่ในแผนดำเนินงานปี 2561 ที่ได้เสนอต่อกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดสงขลา  จากนั้นกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ได้นำเสนอการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานประชาสังคม กว่า 60 คน

  

  

แนะนำเมื่อ 21ก.พ. 61
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,849,588 ครั้ง