มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

การปฏิรูปสังคม ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคอีสาน

           22-23 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปสังคม ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคอีสาน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชา ออร์คิด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็น 1 ใน 4 ภูมิภาคของการจัด Road show ขาเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยมีผู้แทนจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเข้าร่วม อาทิ องค์กรปกครองท้องถิ่น , พม. , สาธารณสุขระดับอำเภอ-จังหวัด , องค์กรรัฐวิสาหกิจ , ภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 200 คน 

          นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : ขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน" เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้แก่เครือข่ายเกี่ยวกับการสร้างกลไก สานพลังขาเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการใช้ฐานทุนของพื้นทีจากกระบวนการ 4PW (Participatory Public Policy Process based)ในจังหวัดให้เข้มแข็ง ได้แนะให้แต่ละจังหวัดต้องกำหนดตนเองได้ (self determination )ในการเลือกความสำคัญ และพิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนดำเนินงานก่อน-หลัง ให้ได้

        คุณสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการ /ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (สช.) ให้แนวทางการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระดับชาติสู่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ กล่าวว่า
"สังคมที่ดี ต้องมีนโยบายสาธารณะที่ขับเคลื่อน" เน้นย้ำว่าเป้าหมายและทิศทางมีความสำคัญกว่าความเร็วในการขับเคลื่อนในจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยชวน 20 จังหวัดค้นหาคำตอบจากโจทย์ 5 ข้อร่วมกัน คือ  1.วันนี้ทำอะไร 2. ใช้กลไกอะไร 3. ด้วยลีลาอย่างไร 4. ทิศทางความเชื่อมโยงอย่างไร และ 5.มีตัวอย่างที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่หรือไม่ด้วยการนำเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดมาขับเคลื่อน ไปให้ถึงการมีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ของพื้นที่ โดยพื้นที่และเพื่อประชาชนในพื้นที่และในภาคบ่ายผู้แทนคณะทำงานใน 4 ประเด็นมติได้นำเสนอข้อมูลในประเด็นนโยบายสาธารณะ โดยมีนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านคณะทำงาน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมนำเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มติ 3 “การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม” ในหัวข้อเสวนา “จากเจตนารมณ์และหลักการสำคัญ สู่การพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”  นำเสนอเป้าหมาย กลไก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมติสมัชชาสุขภาพฯ ทั้งในระดับนโยบาย และพื้นที่ ที่เชื่อมให้เห็นภาพการทำงานงานของระดับนโยบายกับพื้นที่ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระดับพื้นที่โดยตรง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

หลังจากนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และงานที่เกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพฯ ในระดับจังหวัด โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด ระดมสถานการ์ประเด็นปัญหาในพื้นที่ และวิเคราะห์ stake holderที่เกี่ยวข้อง (social mapping) รวมทั้งเสนอแผน กิจกรรม งบประมาณ ฐานทุนที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้นำเสนอ สรุปแนวทางการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนกันระหว่างพื้นที่ด้วย

ในการนี้ แผนงานฯการอ่าน ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พร้อมนำชุดหนังสือนิทานที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ กิน กอด เล่น อ่าน-เล่า เฝ้าดูพัฒนาการ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรม นอนและ ฟัน จัดนำเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมภายในงานซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
 
  
  
  
แนะนำเมื่อ 23มิ.ย. 60
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,535 ครั้ง