มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

กิจกรรม

ยูนิเซฟเชื่อมพลังองค์กร หนุนถอดความรู้ ครู ศพด. 23 พื้นที่ มุ่งการอ่าน หยุด Learning Loss

ยูนิเซฟเชื่อมพลังองค์กร หนุนถอดความรู้ ครู ศพด. 23 พื้นที่ มุ่งการอ่าน หยุด Learning Loss

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดกิจกรรมสกัดความรู้เสริมพลังสร้างสรรค์ "หนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งจินตนาการและการเรียนรู้" ในโครงการ “พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน : เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษา และการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss” ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยมีครูแกนนำจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23 ศูนย์ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสาธิตในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากจัดกิจกรรม “อ่านหนังสือให้เด็กฟัง” และจัดทำกิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือ รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรร่วมจัดงาน

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า "กิจกรรมนี้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมาก เพราะช่วยปลูกฝังการอ่านตั้งแต่เด็ก และการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นการเล่น ให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ทำกิจกรรมอย่างมีความสุข ยิ่งทำให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน"

ด้านนางนิภา จวนโสม หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กล่าว่า “ยินดีที่มีกิจกรรมดีๆ ในวันนี้ เพราะเด็กในช่วง 6 ปีแรกมีความสำคัญ แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ ศพด.ต้องปิดศูนย์ การเรียนรู้ของเด็กจึงถดถอย กิจกรรมการอ่านทำให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาเด็กด้วยหนังสือ”

 

ส่วนนางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว สสส. กล่าวว่า "ดีใจที่ได้เชื่อมงานกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน ขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่เป็นแนวหน้า หวังว่าจะได้ช่วยกันส่งต่อไปยัง ศพด.อื่นๆ และผู้ปกครองต่อไป"

ทาง ดร.อาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า "ยูนิเซฟยึดหลักปฏิบัติ “เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และมีสิทธิในความเท่าเทียมในการเข้าถึง โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ตามชนบทห่างไกลและยากจน จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า เด็กที่มีการพัฒนาทักษะการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก เขาเหล่านั้นจะมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาได้รวดเร็วมากขึ้น โดยคนที่มีความสำคัญกับเด็ก คือพ่อแม่ และคุณครู ทั้งนี้คุณครูมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อไปยังผู้ปกครอง ดังนั้นหากคุณครูต้องการแรงสนับสนุนสิ่งใดสามารถแจ้งภาคีเครือข่ายได้ และกิจกรรมในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และคาดหวังว่า จะขยายพื้นที่ไปยัง ศพด.อื่นๆ และจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ"

นางสุดใจ พรหมเกิด กล่าวว่า "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน เป็นพลังสำคัญของการขยายเครือข่ายนวัตกรรมสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเด็ก เวทีวันนี้ยิ่งเน้นย้ำว่า หลักการ “อ่านหนังสือให้เด็กฟัง” เป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และครอบครัว ครูที่ผ่านกระบวนการหลายคนได้เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แก่เพื่อนครู เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ ทำให้เด็กๆ มีสมาธิ มีความจดจ่อ ช่างคิด ช่างสังเกต ชอบซักถาม เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้น พลังของกระบวนการการใช้หนังสือและกิจกรรมการอ่านจากเวทีนี้ ยิ่งตอกย้ำว่า เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทางองค์กรเครือข่ายขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหนังสือเด็กในบ้าน และการขาดทักษะอ่านเขียนของเด็กในครอบครัวที่ยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” 3 เล่มในบ้านเพื่อลดภาวะ Learning Loss กันด้วยค่ะ"

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมพัฒนาเด็กด้วยการอ่านทาง เพจ" อ่านยกกำลังสุข"

 

0

แนะนำเมื่อ 30มี.ค. 66
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 13,357,272 ครั้ง