มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

สื่อส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

สำนักงาน กศน.

              สำนักงาน กศน.

                   สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร3 และเปลี่ยนเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 2  เป็นสถานศึกษาประกาศจัดตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2537  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ( เดิมเรียกว่า กรมการศึกษาอกโรงเรียน ) กระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพ 1 เดิม  ตั้งอยู่เลขที่ 161/10 ซอยวัดพระยาทำ  ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  สำหรับสถานที่แยกออกมาอีก 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2  ตั้งอยู่เลขที่ 173  ถนนพิษณุโลก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร      10300 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4 ตั้งอยู่เลขที่ 87/11/13 ซอยสุขเนตร  ถนนสุวินทวงศ์  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10510  ส่วนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3 ตั้งอยู่เลขที่ 928 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ( ชั้น 9 ) ถนนสุขุมวิท ( เอกมัย ) แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10100 เพื่อรับผิดชอบจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม  11  เขตการปกครอง ประกอบด้วย เขตคลองเตย  เขตพระโขนง  เขตวัฒนา  เขตบางกะปิ  เขตประเวศ  เขตสวนหลวง  เขตจตุจักร  เขตลาดพร้าว  เขตยานนาวา  เขตบางคอแหลมและเขตห้วยขวาง

 

                ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งสถานศึกษาระดับเขต (อำเภอ)ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3 จำนวน 11  แห่ง โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต” ได้แก่

 

1.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองเตย   ตั้งอยู่เลขที่ 928 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ชั้น 1 ) ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจตุจักร ตั้งเลขที่ 1895/143  ซอยพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
3.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกะปิ  ตั้งอยู่เลขที่ 3938  ซอยลาดพร้าว150 ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
4.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางคอแหลม  ตั้งอยู่เลขที่ 288 วัดวรจรรยาวาส  ถนนเจริญกรุง72 แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 5.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตประเวศ  ตั้งอยู่เลขที่ 202/112 ถนนพัฒนาการ67 เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250
6.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง  ตั้งอยู่เลขที่ 9/67  โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม ถนนบางนาตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260
7.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรนงเรียนเขตยานนาวา ตั้งอยู่เลขที่ 1138/89 ซอย37 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยายนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120
8.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดพร้าว  ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตลาดพร้าว77 หมู่ 8 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
9.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 422  ซอยสันติสุข(ปรีดี ฯ 18 ) ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 10.   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสวนหลวง  ตั้งอยู่เลขที่ 2200  อาคารสุขถาวร  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  10250
11.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตห้วยขวาง ตั้งอยู่เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10320

 

             ต่อมา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรวมสถานศึกษาและการกำหนดอำนาจ  และหน้าที่ของสถานศึกษา ลงวันที่  31  ตุลาคม 2551  กล่าวถึง อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 เรื่อง  บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  10  มีนาคม  2551 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา กำหนดให้ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 1 2  และ 3  เป็นสถานศึกษาตามมาตราที่ 23  แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 นั้น

 

            เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาดังกล่าว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตร  18 วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ให้ดำเนินการ   ดังนี้  รวมสถานศึกษา 3  แห่ง คือ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 1 2 และ 3เข้าด้วยกัน     เรียกว่า  “ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร”    เรียกโดย ย่อว่า   สถาบัน  กศน. กทม.  (Bangkok Institute For Non –Formal And Informal Education)    

 

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ติชมเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ติดต่อได้ที่ E-Mail : webmaster@nfe.go.th

แนะนำเมื่อ 14มิ.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,234,463 ครั้ง