มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ผลรางวัลมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (มวอ.)

 

 

รางวัลหนังสือดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี

 

 

รางวัลดีเด่น  ได้แก่ เรื่อง "แตงโมลูกโตโต"

ผู้แต่ง :  แก้วตา แสงสุข

บรรณาธิการ : ระพีพรรณ พัฒนาเวช, สุดใจ พรหมเกิด

แปล : แวยามิ ปารามัล

ผู้จัดทำภาพประกอบ : Sawanee Draw 

ผู้จัดพิมพ์ : องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

 

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ"

ผู้แต่ง : ระพีพรรณ พัฒนาเวช

ผู้จัดทำภาพประกอบ :  วชิราวรรณ ทับเสือ, กฤษณะ กาญจนาภา

ผู้จัดพิมพ์ : มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ ภูมิคุ้มใจ ในความสุขประเทศไทย โดย ธนาคารจิตอาสา และ สสส.

 

 

ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 6 - 11 ปี ประเภทหนังสือสารคดี

 

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง "ความปลอดภัยทางน้ำ"

ผู้แต่ง : สุไลมาน  เจะอุบง

ผู้จัดทำภาพประกอบ : ชาญศิลป์  กิตติโชติพาณิชย์

ผู้จัดพิมพ์ : สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้

ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

 

-----------------------------------------------------

รางวัล ลูกโลกสีเขียว: แก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่น

สาขาสื่อมวลชน ประเภทงานเขียน ระดับชมเชย 

ได้แก่ เรื่อง  "ป่า ดอย บ้านของเรา"

 

 

ผู้แต่ง : วิรตี ทะพิงค์แก 

ผู้จัดทำภาพประกอบ : จันทิมา  กิติศรี

ผู้จัดพิมพ์ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

จำนวนการเข้าชม: 10,574,425 ครั้ง