มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
01ส.ค. 55
0

งานวิจัย : รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลูกในวัยเด็กมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดมากที่สุด รองลงมาคือครอบครัวแบบเปิด พ่อแม่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
01ส.ค. 55
0

งานวิจัย : แฮร์รี่ พอตเตอร์ : วรรณกรรมเพื่อพัฒนานิสัยการอ่าน

ผลการศึกษาพบว่า จุดเด่นหรือจุดจับใจของเนื้อหาวรรณกรรมแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่มีต่อความสนใจอ่านของผู้อ่านมาจากวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้กลยุทธ์การผสมผสาน (hybridism) ระหว่างของจริง(reality) ที่ผู้อ่านคุ้นเคยกับจินตนาการ (fantasy) ที่ผู้แต่งสร้างขึ้นในทุกองค์ประกอบของการเล่าเรื่องได้อย่างลงตัวและแนบเนียน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
01ส.ค. 55
0

งานวิจัย : สีและขนาดของตัวอักษรบนสีพื้นที่ต่อความเข้าใจในการอ่านบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านตัวอักษรขนาดเล็กและตัวอักษรขนาดใหญ่ในแต่ละคู่สี ไม่มีความแตกต่างกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
31ก.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาเทคนิคการนำเสนอและเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาที่ปรากฎในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยประกอบด้วย 4 ทักษะ โดยจำนวนเนื้อหาที่มีความถี่สูงสุดคือ การอ่าน รองลงมาคือการฟัง การพูดและการเขียน ตามลำดับ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
31ก.ค. 55
0

งานวิจัย : การแก้ไขเกินเหตุของ (ล) ในภาษาไทยของบุคลากรประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาระดับสูงมีอัตราการแก้ไขเกินเหตุของ (ล) สูงที่สุด รองลงมาคือบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปานกลาง และบุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ำไม่มีอัตราการแก้ไขเกินเหตุของ (ล) อยู่เลย ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
31ก.ค. 55
0

งานวิจัย : การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดในศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 8 แห่งจาก 16 แห่ง มีหน่วยงานวารสารรับผิดชอบจัดการวารสารโดยเฉพาะ ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวารสารโดยตรง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
29ก.ค. 55
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน กับการนำเอาเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

คน ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณของหนังสือพิมพ์ที่อ่านแต่ละครั้ง และระดับความสนใจเนื้อหาประเภทต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน มีความสัมพันธ์ระดับการนำเอาเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่วนด้านอื่นๆ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
29ก.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการอ่านซ้ำและพฤติกรรมนำตนเอง ที่มีต่อทักษะการอ่านและการแผ่ขยายทักษะการอ่านของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่อ่านซ้ำใช้เวลาในการอ่านน้อยกว่าและค้นหาคำที่ผิดพลาดได้มากกว่านักเรียนที่อ่านไม่ซ้ำ แต่ไม่พบความแตกต่างทางด้านความเข้าใจในการอ่าน (2) ไม่พบความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการอ่านการค้นหาคำผิดพลาดและความเข้าใจในการอ่าน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
29ก.ค. 55
0

งานวิจัย : วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน

ผลการวิจัยพบว่า ข่าวอาชญากรรมทั้ง 9 เหตุการณ์ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีแนวโน้มในการนำเสนอตามแนวคิดวาทศิลป์ในข่าว ทั้งในแง่มุมการมีแก่นของหัวข่าว เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางโครงเรื่อง การกล่าวถึงบุคคลในข่าวคล้าย ๆ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
22ก.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมผลการเรียนของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ ระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนเสริมเพื่อนต่างระดับ

การทดลองใช้รูปแบบ ซึ่งศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ จำนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คนโดยกำหนดให้นักเรียนด้อยสัมฤทธิ์กลุ่มทดลอง รับบทบาทเป็นนักเรียนผู้สอนเสริมวิชาภาษาไทย ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 8,806,935 ครั้ง