มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
08ส.ค. 55
0

งานวิจัย : วัจนลีลาในวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ผลการวิจัยพบว่า ในวรรณกรรมสำหรับเด็กมีวัจนลีลาทางด้านกลวิธีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ส่วนวัจนลีลาทางด้านกลวิธีการใช้ภาษาที่มุ่งปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมให้แก่เด็ก...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินว่าผู้เขียนข่าวที่ใช้ภาษาเรียบง่ายน่าเชื่อถือในด้านความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้เขียนข่าวที่ใช้ภาษาซับซ้อน กลุ่มตัวอย่างเข้าใจข่าวเศรษฐกิจที่เขียนด้วยภาษาเรียบง่ายมากกว่าข่าวเศรษฐกิจที่เขียนด้วยภาษาซับซ้อนและยังประเมินว่าน่าสนใจมากกว่าด้วย ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการใช้คำถามแบบคำต่อคำและแบบมโนทัศน์ที่มีต่อความเข้าใจและการระลึกได้ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดยการใช้คำถามแบบมโนทัศน์มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดยการใช้คำถามแบบคำต่อคำ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า

ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความคาดหวังโดยรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการให้นำเสนออยู่ในระดับปานกลาง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสอนที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวัน

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้เทคนิคการสอนที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันมีค่าสูงกว่าก่อนใช้เทคนิคการสอนที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันทั้งโดยรวม ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้กลวิธีในการอ่านตีความในระดับน้อย เมื่อพิจารณากลวิธีแต่ละด้านพบว่าใช้กลวิธีด้านการใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการอ่าน อยู่ในระดับมาก แต่ใช้กลวิธีด้านการทำให้เกิดกระจ่างชัดและเข้าใจง่ายในการอ่าน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือ ต่อเจตคติต่อเรียงความ

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูงมีเจตคติต่อเรียงความไม่แตกต่างกันในเงื่อนไขต่อไปนี้ 1) เรียงความมีคุณภาพสูงและลายมืออ่านง่าย กับเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพสูงและลายมืออ่านยาก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ขนาดและสีของตัวอักษรที่เหมาะสมบนจอที่ฉายจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดเล็กและสีของตัวอักษร ที่ส่งผลต่อคะแนนการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษา ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แนวการสอนอ่าน เอ อาร์ ซี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมในสูงกว่าเกณฑ์การประเมินผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้คำศัพท์ด้วยวิธีเน้นคำศัพท์เป้าหม

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้คำศัพท์ด้วยวิธีเน้นคำศัพท์เป้าหมายและวิธีเน้นคำศัพท์ที่ปรากฏในบทอ่าน มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจไม่แตกต่างกัน...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 8,807,268 ครั้ง