มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
18ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือระหว่างกลุ่มที่ใช้กิจกรรมการเขียนและไม่ใช้กิจกรรมการเขียน

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมการเขียนและกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือโดยไม่ใช้กิจกรรมการเขียนไม่แตกต่างกัน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการสอนตนเองต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมด้วย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
16ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างความจำระยะสั้นด้านภาษาความสามารถในการฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร

398 ผลการวิจัยพบว่า ช่วงความจำระยะสั้นด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในด้านการจำตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4 ตัวอักษรในด้านการจำคำภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4 คำในด้านการจำประโยคภาษาอังกฤษมีความยาว...

อ่านต่อ
งานวิจัย
16ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์ประสิทธิผลวารสาร "เครือซิเมนต์ไทย ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับสารทั้ง 3 กลุ่มคือลูกค้ารหัส 1 ได้แก่ ลูกค้า รหัส 4 ได้แก่ ผู้แทนจำหน่าย และพนักงานจัดการ มีความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาในระดับสูง และอ่านวารสารคอนข้างสม่ำเสมอ ลูกค้ารหัส 1 และรหัส 4 สนใจเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด สุขภาพ ความรู้ผลิตภัณฑ์บริษัทมากกว่า...

อ่านต่อ
งานวิจัย
16ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์: ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลที่ได้อ่าน ความจำและความพึงพอใจของผู้อ่าน

ผลจากการทดลองพบว่า ผู้ที่อ่านข่าวจากน.ส.พ.ออนไลน์สามารถอ่านข่าวในระดับความนำได้มากกว่าผู้ที่อ่านข่าวจาก น.ส.พ. แต่ในการอ่านข่าวถึงระดับเนื้อหาผู้ที่อ่านข่าวจากน.ส.พ.สามารถอ่านข่าวได้มากกว่าผู้ที่อ่านข่าวจาก น.ส.พ.ออนไลน์...

อ่านต่อ
งานวิจัย
15ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบสนทนาที่มีต่อความสามารถในการอ่านบังเทิงคดีภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสนทนา มีความสามารถในการอ่านบันเทิงคดีภาษาไทยสูงกว่าก่อนการทดลองสอน และสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีปกติ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
15ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกันที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน มีคะแนนการอ่านเข้าใจความภาษาไทยสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติของครู ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
15ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของแรงจูงใจในการอ่านกับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการอ่านรวมทุกองค์ประกอบกับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกต่างกันที่เรียนโดยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานการอธิบา

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต่ำและปานกลาง และระหว่างปานกลางและสูง เพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของการออกเสียง"ร" และ"ล" ในภาษาไทย

ผลการวิจัยได้เกณฑ์การประเมิน ความถูกต้องของการออกเสียง "ร" และ "ล" ซึ่งมีการปรากฎ 4 ลักษณะ แต่ละ ลักษณะมีการออกเสียงได้ 5 แบบ มีมาตรฐานสำหรับการประเมินในการอ่านออกเสียง การสัมภาษณ์ และรวมการอ่านและการสัมภาษณ์ เท่ากับคะแนนร้อยละ 77, 47 และ 79...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 8,807,205 ครั้ง