มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
29ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาโครงการครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการฟังและการพูดของนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูชาวต่างประเทศดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนกับครูชาวต่างประเทศ แต่ทักษะการอ่านและการเขียนไม่ต่างกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
29ส.ค. 55
0

งานวิจัย : บทบาทของนิตยสารสตรีในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย

ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาในเชิงวิชาการที่พบมากที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่ว ๆ ไป รองลงมาคือ พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วยและพฤติกรรมสุขภาพ โดยผู้อ่านมีความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมากเป็นอันดับที่สี่รองจากคอลัมน์ผู้หญิง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
29ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถและกลวิธีการสรุปอิงความในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการสรุปอิงความในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถในการสรุปอิงความในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาและพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านต่างกัน แตกต่างกัน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณการใช้มีความสัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติต่อระบบอินเตอร์เน็ตเป็นค่าความสัมพันธ์ที่ต่ำ หรือที่เรียกว่าไม่มีความสัมพันธ์คือ นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเป็นอย่างดีเชื่อมโยงถึงทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ต...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการจัดระบบความคิดล่วงหน้าที่มีผลต่อความเข้าใจและความคงทนในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มที่อ่านเนื้อเรื่องที่จัดระบบความคิดแบบโครงเรื่องร่วมกับแบบขีดเส้นใต้ มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านสูงกว่า กลุ่มที่อ่านเนื้อเรื่องที่จัดระบบความคิดแบบโครงเรื่อง กลุ่มที่อ่านเนื้อเรื่องที่จัดระบบความคิดแบบขีดเส้นใต้...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย

พบว่า สามารถเรียงลำดับความยากง่ายในการออกเสียงจากง่ายไปหายากได้ดังนี้ เสียงนาสิกตามด้วยเสียงกัก เสียงนาสิกตามด้วยเสียงเสียดแทรกเสียงข้างลิ้นตามด้วยเสียงกัก เสียงนาสิกตามด้วยเสียงกักเสียดแทรก เสียงกักตามด้วยเสียงเสียดแทรกและเสียงเสียดแทรกตามด้วยเสียงกัก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
21ส.ค. 55
0

งานวิจัย : องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสารในบทกลอนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สาร จากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า คำกลอนที่ผู้รับสารระบุว่าทำให้เกิดความสะเทือนใจเป็นคำกลอนที่มีจินตภาพมากกว่าคำกลอนที่ไม่มีจินตภาพภาพ ประเภทของคำกลอนที่มีจินตภาพที่ผู้รับสารระบุว่าทำให้เกิดความสะเทือนใจมากที่สุด คือ อุปมาอุปไมย และอธิพจน์ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
21ส.ค. 55
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจการเขียนความเรียง และการแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
21ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่ามัชฌิมเลขคณิตความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 75 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18ส.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม

ผลการวิจัยพบว่า การปลูกฝังโลกทัศน์กับภาวะไร้บรรทัดฐานในผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 8,807,152 ครั้ง