มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
06ก.ย. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความต้องการครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการครูในด้านปริมาณตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมสามัญศึกษา พ.ศ.2535 พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไม่ขาดแคลนครูภาษาไทย สำหรับความต้องการครูในด้านคุณภาพ หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยต้องการครูภาษาไทยที่มีความสามารถในการนำวิทยาการใหม่ๆ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ก.ย. 55
0

งานวิจัย : ลีลาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์:ศึกษาจากการบรรณาธิกรณ์ของบรรณาธิการ

บรรณาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่กำหนดลีลาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์มี 3 ประการ ดังนี้ 1.ปัจจัยด้านนิตยสาร ซึ่งแยกย่อยเป็นกลุ่มผู้อ่าน กลุ่มทุน งบประมาณ โฆษณา เวลาและเนื้อที่ 2.ปัจจัยด้านบรรณาธิการ ซึ่งแยกย่อยเป็น พื้นความรู้ และประสบการณ์ ....

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ก.ย. 55
0

งานวิจัย : ความสนใจในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อ่านหนังสือ โดยมีสาเหตุที่อ่านหนังสือคือ ความสนใจของตนเอง และการรับรู้จากสื่อ วัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือของนักศึกษาส่วนใหญ่...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ก.ย. 55
0

งานวิจัย : สถานภาพและการเติบโตของหนังสือแปลในประเทศไทยและผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำหนังสือแปลในประเทศไทยคือ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ,การติดต่อลิขสิทธิ์, ต้นทุนการผลิต, คุณภาพของนักแปล, ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ และสภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มในอนาคตของหนังสือแปลในประเทศไทย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03ก.ย. 55
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์หนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น

ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาของหนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่พบมากที่สุด คือ เนื้อหาด้านสังคมศึกษา การนำเสนอเรื่องที่ใช้มากที่สุด คือ การอธิบายและการบรรยาย ในด้านการจัดรูปเล่ม พบว่า โครงสร้างของหนังสือที่พบมากที่สุด คือคำนำ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03ก.ย. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม ร้อยละ 75 ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03ก.ย. 55
0

งานวิจัย : พัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2411-2538

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีระบบระเบียบได้เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในรูปของโรงเลี้ยงเด็ก โรงเรียนราชกุมารราชกุมารีและโรงเรียนสำหรับสามัญชนทั่วไป อิทธิพลที่มาจากปัจจัยด้านสังคมมีส่วนสำคัญทำให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยต้องเน้นการอ่าน-เขียนและเลขเป็นหลัก...

อ่านต่อ
งานวิจัย
02ก.ย. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย เทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความหมายของคำ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยเทคนิคการช่วยจำและการค้นหาความ หมายของคำและเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่จะนำไปสอนพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
02ก.ย. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยและการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้กลุ่มอภิปรายและการฝึกอ่าน

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาไทยระหว่างกลุ่มอภิปราย และกลุ่มใช้การฝึกอ่านแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ได้ใช้การฝึกอ่านมีคะแนนความสามารถในการอ่านสูงกว่าอภิปราย แต่ความสามารถในการคิดวิจารณญาณระหว่างกลุ่มอภิปราย และกลุ่มใช้การฝึกอ่าน ไม่แตกต่างกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
02ก.ย. 55
0

งานวิจัย : ผลของการกำหนดความตั้งใจในการอ่านบนจอภาพคอมพิวเตอร์ด้วยแถบกำกับข้อความที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยต่ำ

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยต่ำ เมื่ออ่านข้อความบนจอภาพคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการกำหนดความตั้งใจในการอ่านและไม่ได้รับการกำหนดความตั้งใจในการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ของความเข้าใจในการอ่านไม่แตกต่างกัน...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 8,809,729 ครั้ง