มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
06มี.ค. 58
0

เรื่องผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการอ่านและเขียนคำสระประสม

ดรุณี เพลิดภูเขียว (2556) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 16 คน ได้ผลการศึกษาว่า...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06มี.ค. 58
0

เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6

สุพัตรา โนนทิง (2556) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า....

อ่านต่อ
งานวิจัย
19ก.ย. 56
0

บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การอ่านจับใจความภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระ

อ่านต่อ
งานวิจัย
09ก.ย. 55
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพ

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ในทางบวก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
09ก.ย. 55
0

งานวิจัย : ผลของกลวิธีการเรียนรู้และการกำกับตนเองที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจ ความภาษาอังกฤษ

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่ได้รับการฝึกการใช้กลวิธีการเรียนรู้มีความสามารถในการ อ่านเข้าใจความภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
09ก.ย. 55
0

งานวิจัย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเรื่องที่อ่านกับภาษาที่ใช้ในแบบสอบที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่อ่านเรื่องที่มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงกว่านักศึกษาที่อ่านเรื่องที่มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป นักศึกษาที่ทำแบบสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษที่เขียนข้อคำถามเป็นภาษาไทยมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงกว่า...

อ่านต่อ
งานวิจัย
09ก.ย. 55
1

งานวิจัย : ผลการใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อความคิดรวบ ยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือของเด็กวัยอนุบาล

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06ก.ย. 55
0

งานวิจัย : ผลของการใช้กลวิธีชี้นำการอ่านและการคิดระดับสูง ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีชี้นำการอ่านและการคิดระดับสูง มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนทดลองสอน และสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีปกติ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06ก.ย. 55
0

งานวิจัย : ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนมีความคุ้มค่า...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 8,692,328 ครั้ง