มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องผลการสอนแบบสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

27. อัฐชัย เคารพรัฐ, ว่าที่ร้อยตรี  (2547)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการสอนแบบสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสตอรี่ไลน์และการสอนแบบปกติมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบไดเวอร์เจอร์ (Diverger) และแบบคอนเวอร์เจอร์ (Converger) มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน 

อัฐชัย เคารพรัตน์, ว่าที่ร้อยตรี (2547).  ผลการสอนแบบสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน .  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา).  ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ผศ.ดร.อริยา คูหา.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบสตอรี่ไลน์และการสอนแบบปกติที่มีต่อ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงผลของการสอนที่มีรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ 2 แบบ คือ รูปแบบการสอนแบบสตอรี่ไลน์และการสอนแบบปกติ และรูปแบบการเรียนรู้ 2 แบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้แบบไดเวอร์เจอร์ (Diverger) และรูปแบบการเรียนรู้แบบคอนเวอร์เจอร์ (Converger) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 120 คน ของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple Stage Random Sampling) นักเรียนได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 2 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบสำรวจรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของโคล์บ (Kolb ‘s Learning Styles Inventory) 1 ฉบับ 2. แผนการสอนแบบสตอรี่ไลน์และแผนการสอนแบบปกติ จำนวนละ 5 แผน 3. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ ใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน ทดสอบหลังเรียนเพียงครั้งเดียวที่มีกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียสุ่มในบล็อค โมเดลกำหนด 2x2 (รูปแบบการสอน x รูปแบบการเรียนรู้) และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสตอรี่ไลน์และการสอนแบบปกติมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบไดเวอร์เจอร์ (Diverger) และแบบคอนเวอร์เจอร์ (Converger) มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน แนะนำเมื่อ 08ต.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 11,045,152 ครั้ง