มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

23. พรรณี วิเศษโวหาร (2556)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 16 คน  ผลการวิจัยพบว่า  หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทยของกลุ่มสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พรรณี วิเศษโวหาร.  (2556).  การศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน).  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ดร.วิไล วัชรพิชัย.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL- Plus 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus 3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus กับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) ศึกษาความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus 5) เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรีรยนรู้แบบ KWL – Plus และ 6) เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโจด อำเภอคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 จำนวน 16 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย จำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทย แบบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า
1. ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.75 คิดเป็นร้อยละ 45.83 หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.69 คิดเป็นร้อยละ 85.63 และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 11.94 คิดเป็นร้อยละ 39.79
2. ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. ความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเท่ากับ 11.00 คิดเป็นร้อยละ 55.00 หลังจากจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.19 คิดเป็นร้อยละ 85.95 และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 6.19 คิดเป็นร้อยละ 30.95 
5. ความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ความสามารถด้านการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05แนะนำเมื่อ 08ต.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,805,150 ครั้ง