มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรูปแบบการสอน CIRC

19. พระเอกธนวัฒน์ กิตติปัญโญ รัตนปัญญานันท์ (2555)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรูปแบบการสอน CIRC กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 24 คน  ผลการวิจัยพบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอนโดยรูปแบบการสอน CIRC โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.08 คิดเป็นร้อยละ 64.57 มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.38 คิดเป็น 76.35 หลังการทดลอง ความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนรู้โดยรูปแบบการสอน CIRC สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความก้าวหน้าในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนรู้โดยรูปแบบการสอน CIRC สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พระเอกธนวัฒน์ กิตติปัญโญ รัตนปัญญานันท์.  (2555).  การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรูปแบบการสอน CIRC.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน).  นครราชสีม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอนโดยรูปแบบการสอน CIRC และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยรูปแบบการสอน CIRC กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ 10 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน 28 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า
1. คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอนโดยรูปแบบการสอน CIRC โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.08 คิดเป็นร้อยละ 64.57 มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.38 คิดเป็น 76.35 
2. หลังการทดลอง ความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนรู้โดยรูปแบบการสอน CIRC สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.08 มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.38 ความก้าวหน้าในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 
3. หลังการทดลองความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนรู้โดยรูปแบบการสอน CIRC สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนะนำเมื่อ 24ก.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,674,042 ครั้ง