มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการศึกษาความสามารถและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหล

18. ณัฐธิดา วงศ์รัตนากร (2555) นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 10 คน  ผลการวิจัยพบว่า  หลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้านผู้ปกครองมีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้ปกครองอยู่ในระดับดี และมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

ณัฐธิดา วงศ์รัตนากร.  (2555).  การศึกษาความสามารถและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้าน.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การศึกษาพิเศษ).  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ.

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้ปกครองหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่บ้านของผู้ปกครอง และเพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้ปกครองหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองซึ่งเป็นบิดา มารดา ญาติ คนอื่นๆ หรือผู้ที่ทำหน้าที่อุปการะดูแล อบรมเลี้ยงดูนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 1 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการดูแลช่วยเหลือเด็กของผู้ปกครอง 2 ด้าน 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และ 2) ความสามารถดำเนินการดูแลช่วยเหลือตามขั้นตอนกิจกรรม ชุดที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการดูแลช่วยเหลือเด็กของผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้านด้านการอ่านและการเขียนคำของผู้ปกครอง ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 5 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ The Sign Test for Median : One Sample และ The Willcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks test 
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้ปกครองหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้านอยู่ในระดับดี 
2. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลช่วยเหลือด้านการอ่านและการเขียนคำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้ปกครองหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้านสูงขึ้น 

แนะนำเมื่อ 24ก.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,674,007 ครั้ง