มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด

16.  กัลยานี เรือนงาม (2555)  นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 45 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังสอนร้อยละ 74.67 มากกว่าก่อนสอนร้อยละ 51.11 มีคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 23.56 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด สูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก 

กัลยานี เรือนงาม.  (2555).  การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน).  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ตันยะ.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพี่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิดกับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ดำเนินการทดลองโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนทื่ความคิด จำนวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังสอนและแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนหลังสอน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังสอนร้อยละ 74.67 มากกว่าก่อนสอนร้อยละ 51.11 มีคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 23.56 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด สูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก 
แนะนำเมื่อ 24ก.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,673,960 ครั้ง