มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องผลการใช้ชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน

15. นางถวิล ทำนุ (2554) นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 37 คน  ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่านภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 82.56/82.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 หลังเรียนด้วยชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการอ่านภาษาไทยเป็นไปตามมาตรฐานอ่านคล่องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.85 

นางถวิล ทำนุ.  (2554).  ผลการใช้ชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา).  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และ รศ.ดร.สะอาดศรี คงนิล (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม).

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน 2) ศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยตามมาตรฐานอ่านคล่องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่านภาษาไทย โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 37 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยสถิติที (t-test) 
ผลการศึกษา พบว่า 
1.) ชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่านภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 82.56/82.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 
2. หลังเรียนด้วยชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน มีทักษะการอ่านภาษาไทยเป็นไปตามมาตรฐานอ่านคล่องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนตามทฤษฎีสมองเป็นฐานของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.85 

แนะนำเมื่อ 24ก.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,673,901 ครั้ง