มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด

14. ประมัย ธีรพงศธร (2554)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 40 คน  ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แต่ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิดหลังเรียนสูงขึ้น 

ประมัย ธีรพงศธร.  (2554).  การศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน).  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Our Food and Health ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด จำนวน 10 แผน 20 ชั่วโมง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม จากนั้นนำข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
ผลการศึกษาพบว่า 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด ก่อนเรียนในภาพรวมนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 9.93 คิดเป็นร้อยละ 33.10 คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 22.0 คิดเป็นร้อยละ 73.33 ค่าความก้าวหน้า 12.08 คิดเป็นร้อยละ 40.27
2. ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แต่ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิดหลังเรียนสูงขึ้น แนะนำเมื่อ 24ก.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,673,982 ครั้ง