มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนคำภาษาไทยและความพึงพอใจในการเรียนระหว่างการสอนแบบแจกลูกสะกดคำกับการสอนเป็นคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่ก

จินตนา ช่วยพันธุ์ (2552)  นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน  ได้ทำการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนคำภาษาไทยและความพึงพอใจในการเรียนระหว่างการสอนแบบแจกลูกสะกดคำกับการสอนเป็นคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 76 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนด้วยการสอนแบบแจกลูกสะกดคำและการสอนเป็นคำ กลุ่มละ 38 คน  ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลอง นักเรียนในกลุ่มสอนแบบแจกลูกสะกดคำมีความสามารถในการอ่านคำภาษาไทย แตกต่างจากกลุ่มการสอนเป็นคำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนในกลุ่มสอนแบบแจกลูกสะกดคำมีความสามารถในการเขียนคำภาษาไทย แตกต่างจากกลุ่มการสอนเป็นคำ อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังจากทดลอง นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก  
  
จินตนา ช่วยพันธุ์.  (2552).  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนคำภาษาไทยและความพึงพอใจในการเรียนระหว่างการสอนแบบแจกลูกสะกดคำกับการสอนเป็นคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน).  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ (ประธานกรรมการ) นางสาวสิรินาถ จงกลกลาง (กรรมการ).

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบแจกลูกสะกดคำกับการสอนเป็นคำ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบแจกลูกสะกดคำกับการสอนเป็นคำ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนแบบแจกลูกสะกดคำกับการสอนเป็นคำ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ อำเภอสูงเนิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 76 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 กลุ่มการสอนโดยการแจกลูกสะกดคำ จำนวน 38 คน และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 กลุ่มการสอนเป็นคำ จำนวน 38 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการเรียนรู้โดยการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ จำนวน 10 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนคำจำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนคำภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจในการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนเป็นคำ ฉบับละ 10 ข้อ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน และเขียนคำภาษาไทยระหว่างการสอนแบบแจกลูกสะกดคำกับการสอนเป็นคำ ใช้การทดสอบค่าที (t-test for independent) วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัย พบว่า
1. หลังการทดลอง นักเรียนในกลุ่มสอนแบบแจกลูกสะกดคำมีความสามารถในการอ่านคำภาษาไทย แตกต่างจากกลุ่มการสอนเป็นคำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. หลังการทดลอง นักเรียนในกลุ่มสอนแบบแจกลูกสะกดคำมีความสามารถในการเขียนคำภาษาไทย แตกต่างจากกลุ่มการสอนเป็นคำ อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 
3. หลังจากทดลอง นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก    
แนะนำเมื่อ 17ส.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,673,976 ครั้ง