มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โสรยา กลีบเกษร (2551)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 70 คน  ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.7/76.6 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75 และผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

โสรยา กลีบเกษร (2551). การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.วิทยานิพนธ์ ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ (ประธานกรรมการ) ผศ.กนกทิพย์ อังศ์ธราธร (กรรมการ) นายยศพร การงาน (กรรมการ). 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบ
ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะการอ่านระหว่างการเรียนผ่านเว็บกับการเรียนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 1 กลุ่ม จำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวน 20 คน โดยกลุ่มทดลองเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว และกลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่าน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว วิชาการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.7/76.6 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้ชุดการอ่านภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
แนะนำเมื่อ 17ส.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,673,893 ครั้ง