มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระหว่างการเรียนแบบรายบุคคลกับการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์

1. จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม (2551)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ได้ทำการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระหว่างการเรียนแบบรายบุคคลกับการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 112 คน ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบรายบุคคลในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.25/82.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.00/85.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบรายบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม  (2551).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระหว่างการเรียนแบบรายบุคคลกับการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา).  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี จอกทอง (ประธานกรรมการ), นางสาววันวิสาข์ โชรัมย์ (กรรมการ).

ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สื่อและการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาครั้งนี้จึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระหว่างการเรียนแบบรายบุคคลกับการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ โรงเรียนบ้านบุตะโก โรงเรียนบ้านบุไผ่ และโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้น จำนวน 112 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียว ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง ขั้นทดสอบกลุ่มเล็ก และขั้นทดสอบภาคสนาม รวมทั้งสิ้น 64 คน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ 1 เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการเรียนแบบรายบุคคล และกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ กลุ่มละ 24 คน รวมจำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติที (t-test for independent groups) ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบรายบุคคลในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.25/82.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.00/85.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการเรียนแบบรายบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แนะนำเมื่อ 17ส.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,674,154 ครั้ง