มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ ในการอ่าน

ประกายมาศ ทองหมื่น, (2554).   นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์
ในการอ่าน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวารี เชียงใหม่ จำนวน 20 คน  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในขณะเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเป็นส่วนมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การให้ความร่วมมือในกิจกรรม ความพึงพอใจในการทำกิจกรรม ความกระตือรือร้นในขณะเรียน ความสนใจในการเรียน การแสดงความคิดเห็น และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พฤติกรรมที่อยู่ในระดับพอใจ ได้แก่ การซักถามในขณะที่ครูสอน และพบว่านักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ในการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ประกายมาศ ทองหมื่น, (2554). การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์
ในการอ่าน. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ศรีวิไล พลมณี และ รศ. นราวัลย์พูลพิพัฒน์.

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมระหว่างเรียนและเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ในการอ่านก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวารี เชียงใหม่ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน จำนวน 6 แผน ใช้เวลา 12 คาบ แบบวัดการคิดวิเคราะห์ในการอ่านและแบบประเมินพฤติกรรม 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในขณะเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเป็นส่วนมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การให้ความร่วมมือในกิจกรรม ความพึงพอใจในการทำกิจกรรม ความกระตือรือร้นในขณะเรียน ความสนใจในการเรียน การแสดงความคิดเห็น และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พฤติกรรมที่อยู่ในระดับพอใจ ได้แก่ การซักถามในขณะที่ครูสอน และพบว่านักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ในการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แนะนำเมื่อ 15มิ.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,674,106 ครั้ง