มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การใช้วิธีการสอนแบบตรงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้

นางสาวปนัดดา ปานะนิล. (2554). นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบตรงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน ซึ่งกรณีศึกษาได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพศชาย อายุ 10 ปี เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนานาชาติเกรซเชียงใหม่  ผลการวิจัยสรุปได้ว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบตรงและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้สูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบตรง

นางสาวปนัดดา ปานะนิล. (2554). การใช้วิธีการสอนแบบตรงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.นันทิยา แสงสิน และ รศ.ดร. นิธิดา อดิภัทรนันท์.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบรายกรณี จำนวน 11 คน ซึ่งกรณีศึกษาได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพศชาย อายุ 10 ปี เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนานาชาติเกรซเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนโดยวิธีการสอนแบบตรง จำนวน 7 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 60 นาที และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านและแบบวัดแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบตรงและแรงจูงใจในการอ่านภาษา
อังกฤษของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้สูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบตรง 



แนะนำเมื่อ 15มิ.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,594 ครั้ง