มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา

จุฑารัตน์ จันทร์คำ. (2554). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนสูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคเอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

จุฑารัตน์ จันทร์คำ. (2554). การใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา.วิทยานิพนธ์. ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.จารุณี มณีกุล และ ผศ.ดร.วนิดา เพ็ญกิ่งกาญจน์. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนที่ใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ จำนวน 11 แผน แผนละ 2 คาบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 เล่ม แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความรู้คำศัพท์ ผู้เรียนได้รับการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ก่อนและหลังจากได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนสูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคเอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

แนะนำเมื่อ 15มิ.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,369 ครั้ง