มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เขมรักษ์ กุมารสิทธิ์, (2554). นักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 31 คน  ผลการวิจัยพบว่าทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และเมื่อศึกษาผลในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ และด้านความสำคัญ อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.66 และ 60.88 ตามลำดับ และด้านหลักการอยู่ในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.15 และนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความสนใจในการทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างสนุกสนาน และเพื่อให้เป็นบทอ่านเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

เขมรักษ์ กุมารสิทธิ์, (2554). การใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ. ศรีวิไล พลมณี และ รศ. นราวัลย์ พูลพิพัฒน์. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสมนใจในการใข้อินเทอร์เน็คตสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่อทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชุ้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบสังเกตความสนใจในการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร และแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ผลการวิจัยพบว่าทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และเมื่อศึกษาผลในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ และด้านความสำคัญ อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.66 และ 60.88 ตามลำดับ และด้านหลักการอยู่ในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.15 และนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความสนใจในการทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างสนุกสนาน และเพื่อให้เป็นบทอ่านเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

แนะนำเมื่อ 15มิ.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,292 ครั้ง