มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา เป็นฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อุษณีย์ เขนยทิพย์, (2554). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 31 คน  โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

อุษณีย์ เขนยทิพย์, (2554). การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ศรีวิไล พลมณี และ รศ. พัฒนา จันทนา. 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 31 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการอ่านจับใจความ จำนวน 5 แผน ใช้เวลา 10 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที 
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

แนะนำเมื่อ 15มิ.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,743 ครั้ง