มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การใช้กิจกรรมงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ลิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อุษา อินตา, (2554). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาทำวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ลิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 16 คน  ผลการวิจัยสรุปได้ว่าหลังการใช้กิจกรรมงานปฏิบัติ นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนเบื้องต้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.65 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

อุษา อินตา, (2554). การใช้กิจกรรมงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนเบื้องต้นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ลิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ศรีวิไล พลมณี และ รศ. นราวัลย์ พูลพิพัฒน์. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมงานปฏิบัติ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้กิจกรรมงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนเบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กิจกรรมงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนเบื้องต้น และแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาในการปฏิบัติงานของนักเรียนขณะทำกิจกรรมงานปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าหลังการใช้กิจกรรมงานปฏิบัติ นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนเบื้องต้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.65 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

แนะนำเมื่อ 15มิ.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,385 ครั้ง