มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประถม

สุภาภรณ์ สิงห์คำ, (2553). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประถม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 คน  ผลการศึกษาทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมจำนวน 12 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน และพบว่าคะแนนทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 65.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.73 

สุภาภรณ์ สิงห์คำ, (2553). การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประถม. สารนิพนธ์. ศษ.ม.(ประถมศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ : รศ. วีณา วโรตมะวิชญ และ ผศ. ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม และเพื่อศึกษาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม จำนวน 12 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยจำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลร้อยละ 65.00 และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 
ผลการศึกษาทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมจำนวน 12 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน และพบว่าคะแนนทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 65.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.73 

แนะนำเมื่อ 15มิ.ย. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,320 ครั้ง