มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

สุชาติ ชุมดวง, (2553). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาสารสนเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่.  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 333 คน  ผลการศึกษาพบว่าวัตถุประสงค์ในการอ่านของนักเรียน คือ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ตามลำดับ สารสนเทศที่ชอบอ่าน คือ อ่านจากอินเตอร์เน็ต หนังสือเรียน และการ์ตูนตามลำดับ โดยมีความถี่ในการอ่านโดยเฉลี่ย 2 – 3 วันต่อครั้ง สำหรับประเภทและเนื้อหาที่สนใจอ่านนอกเหนือจากตำราพบว่านิยมอ่าน นิทาน สารคดี และนิยายตามลำดับ โดยกลุ่มนิทานจะชอบอ่านนิทานที่มีรูปภาพประกอบ กลุ่มสารคดีจะชอบอ่านสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ และกลุ่มนิยายชอบอ่านนิยายผจญภัย สำหรับสถานที่ที่ชอบอ่านคือ บ้าน ห้องสมุด และร้านเช่าหนังสือตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านพบว่าปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือครอบครัว นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถการอ่านในระดับปานกลาง และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนและห้องสมุด ผลการศึกษา พบว่ากิจกรรมที่นักเรียนชอบมาก คือกิจกรรมแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ การจำหน่ายหนังสือราคาถูกและการฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน 
ผลการศึกษาพบว่าวัตถุประสงค์ในการอ่านของนักเรียน คือ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ตามลำดับ สารสนเทศที่ชอบอ่าน คือ อ่านจากอินเตอร์เน็ต หนังสือเรียน และการ์ตูนตามลำดับ โดยมีความถี่ในการอ่านโดยเฉลี่ย 2 – 3 วันต่อครั้ง สำหรับประเภทและเนื้อหาที่สนใจอ่านนอกเหนือจากตำราพบว่านิยมอ่าน นิทาน สารคดี และนิยายตามลำดับ โดยกลุ่มนิทานจะชอบอ่านนิทานที่มีรูปภาพประกอบ กลุ่มสารคดีจะชอบอ่านสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ และกลุ่มนิยายชอบอ่านนิยายผจญภัย สำหรับสถานที่ที่ชอบอ่านคือ บ้าน ห้องสมุด และร้านเช่าหนังสือตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านพบว่าปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือครอบครัว นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถการอ่านในระดับปานกลาง และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนและห้องสมุด ผลการศึกษา พบว่ากิจกรรมที่นักเรียนชอบมาก คือกิจกรรมแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ การจำหน่ายหนังสือราคาถูกและการฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน 

สุชาติ ชุมดวง, (2553). พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่. สารนิพนธ์. ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ : รศ. อังสนา ธงไชย.

การศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 333 คน สถิติที่ใช้คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าวัตถุประสงค์ในการอ่านของนักเรียน คือ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ตามลำดับ สารสนเทศที่ชอบอ่าน คือ อ่านจากอินเตอร์เน็ต หนังสือเรียน และการ์ตูนตามลำดับ โดยมีความถี่ในการอ่านโดยเฉลี่ย 2 – 3 วันต่อครั้ง สำหรับประเภทและเนื้อหาที่สนใจอ่านนอกเหนือจากตำราพบว่านิยมอ่าน นิทาน สารคดี และนิยายตามลำดับ โดยกลุ่มนิทานจะชอบอ่านนิทานที่มีรูปภาพประกอบ กลุ่มสารคดีจะชอบอ่านสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ และกลุ่มนิยายชอบอ่านนิยายผจญภัย สำหรับสถานที่ที่ชอบอ่านคือ บ้าน ห้องสมุด และร้านเช่าหนังสือตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านพบว่าปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือครอบครัว นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถการอ่านในระดับปานกลาง และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนและห้องสมุด ผลการศึกษา พบว่ากิจกรรมที่นักเรียนชอบมาก คือกิจกรรมแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ การจำหน่ายหนังสือราคาถูกและการฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน 

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,761 ครั้ง