มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การสร้างหนังสือพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2

นางสาวเรณุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล, (2552). นักศึกษาปริญญาโท   สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำในการสร้างและประเมินคุณค่าหนังสือนิทานพื้นบ้าน จำนวน 3 คน ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอขุนยวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1จำนวน 15 คน นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านปางตอง อำเภอขุนยวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน ผลการศึกษาทำให้ได้หนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2จำนวน 2 เรื่อง ลักษณะของหนังสือเป็นการบรรยายแบบร้อยแก้ว มีภาพประกอบ ขนาด 17 x 25 เซนติเมตร มีภาพปกสวยงาม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง มีองค์ประกอบของหนังสือ คือ ปกหน้า ปกรอง คำนำ เนื้อเรื่อง กิจกรรมและปกหลัง ผลการประเมินคุณค่าหนังสือนิทานพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญพบว่าในด้านรูปเล่ม ภาษา เนื้อหา ภาพประกอบ คุณค่า และประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือนิทานพื้นบ้านทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ผลการสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนภาษาไทยที่มีต่อหนังสือนิทานพื้นบ้านพบว่าทั้งในด้านรูปเล่ม ภาษา เนื้อหา ภาพประกอบ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับของหนังสือนิทานพื้นบ้านทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก และผลการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อหนังสือนิทานพื้นบ้าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก   


นางสาวเรณุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล, (2552). การสร้างหนังสือพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 2. สารนิพนธ์. ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ : รศ. นราวัลย์ พูลพิพัฒน์.


การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินคุณค่าหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2รวมทั้งเพื่อสอบถามความคิดเห็นครู นักเรียน ที่มีต่อหนังสือนิทานพื้นบ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบประเมินคุณค่าหนังสือนิทานพื้นบ้าน แบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานพื้นบ้าน แบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำในการสร้างและประเมินคุณค่าหนังสือนิทานพื้นบ้าน จำนวน 3 คน ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอขุนยวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1จำนวน 15 คน นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านปางตอง อำเภอขุนยวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน

ผลการศึกษาทำให้ได้หนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2จำนวน 2 เรื่อง ลักษณะของหนังสือเป็นการบรรยายแบบร้อยแก้ว มีภาพประกอบ ขนาด 17 x 25 เซนติเมตร มีภาพปกสวยงาม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง มีองค์ประกอบของหนังสือ คือ ปกหน้า ปกรอง คำนำ เนื้อเรื่อง กิจกรรมและปกหลัง ผลการประเมินคุณค่าหนังสือนิทานพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญพบว่าในด้านรูปเล่ม ภาษา เนื้อหา ภาพประกอบ คุณค่า และประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือนิทานพื้นบ้านทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ผลการสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนภาษาไทยที่มีต่อหนังสือนิทานพื้นบ้านพบว่าทั้งในด้านรูปเล่ม ภาษา เนื้อหา ภาพประกอบ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับของหนังสือนิทานพื้นบ้านทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก และผลการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อหนังสือนิทานพื้นบ้าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก     

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,687 ครั้ง