มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รัตนาวลี ทรายมูล, (2553) นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง  การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 21101) จำนวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552  ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้นิทานสูงขึ้นและอยู่ในระดับพอใช้ ความรู้คำศัพท์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้นิทานสูงขึ้นและอยู่ในระดับดี และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้นิทานสูงขึ้นและอยู่ในระดับดีมาก 

รัตนาวลี ทรายมูล, (2553) การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร.วนิดา เพ็ญกิ่งกาญจน์ และ รศ. ดร. จารุณี มณีกุล.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ความรู้คำศัพท์ และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้นิทาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 21101) จำนวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนโดยใช้นิทาน จำนวน 12 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความรู้คำศัพท์ และแบบสอบถามความตระหนักรู้ด้านจริยธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้นิทานสูงขึ้นและอยู่ในระดับพอใช้ ความรู้คำศัพท์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้นิทานสูงขึ้นและอยู่ในระดับดี และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้นิทานสูงขึ้นและอยู่ในระดับดีมาก 

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,928,471 ครั้ง