มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์

รัชนีพร ดีปาละ, (2554). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการศึกษาพิเศษ  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์  กรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ศึกษาได้สร้างหนังสือนิทานประกอบภาพ โดยมีเรื่องราวที่สั้น เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาที่ง่าย พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมและคติสอนใจ จำนวน 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ลากับจิ้งหรีด เล่มที่ 2 พ่อค้าเกลือกับโคต่าง และเล่มที่ 3 คนเลี้ยงวัวกับวัวหาย และกรณีศึกษามีพัฒนาการในด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ หลังจากการใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ ในการอ่านหนังสือนิทาน โดยมีพัฒนาการของคะแนนในการทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจทางภาษาเพิ่มขึ้น คือ นิทานเรื่องลากับจิ้งหรีด มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 40 นิทานเรื่องพ่อค้าเกลือกับโคต่าง มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 30 นิทานเรื่องคนเลี้ยงวัวกับวัวหายมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 20 ตามลำดับ 

รัชนีพร ดีปาละ, (2554). การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์. สารนิพนธ์. ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ : ผศ.ดร.   อำภา ด่านภักดิ และ รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี. 

การค้นคว้าแบบอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับใช้สอนอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ กรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหนังสือนิทานประกอบการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษา จำนวน 3 เรื่อง แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จำนวน 17 แผน แบบฝึกหัดประกอบนิทาน จำนวน 3 เล่ม แบบทดสอบอ่านก่อนเรียน – หลังเรียน ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จำนวน 14 ชุด แบบทดสอบวัดความเข้าใจทางภาษา จำนวน 3 ชุด แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะอ่านนิทาน จำนวน 1 ฉบับ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการอ่านนิทานจบแต่ละเล่ม จำนวน 1 ฉบับ บันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียน บันทึกหลังการสอน การบันทึกวิดิทัศน์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ฐานนิยม วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ศึกษาได้สร้างหนังสือนิทานประกอบภาพ โดยมีเรื่องราวที่สั้น เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาที่ง่าย พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมและคติสอนใจ จำนวน 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ลากับจิ้งหรีด เล่มที่ 2 พ่อค้าเกลือกับโคต่าง และเล่มที่ 3 คนเลี้ยงวัวกับวัวหาย และกรณีศึกษามีพัฒนาการในด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ หลังจากการใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ ในการอ่านหนังสือนิทาน โดยมีพัฒนาการของคะแนนในการทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจทางภาษาเพิ่มขึ้น คือ นิทานเรื่องลากับจิ้งหรีด มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 40 นิทานเรื่องพ่อค้าเกลือกับโคต่าง มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 30 นิทานเรื่องคนเลี้ยงวัวกับวัวหายมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 20 ตามลำดับ 
แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,928,364 ครั้ง