มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่

มุทิตา แก้วคำแสน. (2553). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่.  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ จำนวน 8 คน  ผลการวิจัยพบว่าผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ด้านการอ่านและการเขียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.87/89.06 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลคะแนนด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนมีผลคะแนนด้านการอ่านและการเขียนสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ และนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิจัยรายบุคคลพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนมีการพัฒนาการด้านการอ่านและด้านการเขียนอยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกคน

มุทิตา แก้วคำแสน. (2553). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สมร เจนจิจะ ผศ. ดร. นงลักษณ์ เขียนงาม. 


การศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทย และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน แบบทดสอบการอ่านและการเขียน แบบทดสอบการอ่านและการเขียนประจำหน่วยที่ 1 – 10 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที การหาค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ผลการศึกษา พบว่าผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ด้านการอ่านและการเขียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.87/89.06 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลคะแนนด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนมีผลคะแนนด้านการอ่านและการเขียนสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ และนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิจัยรายบุคคลพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนมีการพัฒนาการด้านการอ่านและด้านการเขียนอยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกคน 


แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,928,343 ครั้ง