มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภคภรณ์ เกิดผล, (2553). นักศึกษาปริญญาโท สาขาประถมศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมนุมยอดรักนักอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน  ผลการศึกษาทำให้ได้แผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง ซึ่งสามารถส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนได้ และพบว่าคะแนนพฤติกรมรักการอ่านโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.10 และมีพฤติกรรมรักการอ่านอยู่ในระดับดีมาก 

ภคภรณ์ เกิดผล, (2553). การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. สารนิพนธ์. ศษ.ม. (ประถมศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาค้นคว้าแบบอิสระ : ผศ. ดร.        รัชชุกาญจน์ ทองถาวรและ รศ. วีณา วโรตมะวิชญ. 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การรักการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และเพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมนุมยอดรักนักอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 แผน รวมเวลา 16 ชั่วโมง แบบประเมินพฤติกรรมรักการอ่าน จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินบันทึกการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ แล้วแปลความ 
ผลการศึกษาทำให้ได้แผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง ซึ่งสามารถส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนได้ และพบว่าคะแนนพฤติกรมรักการอ่านโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.10 และมีพฤติกรรมรักการอ่านอยู่ในระดับดีมาก 

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,928,320 ครั้ง