มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่อง การใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูน ความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

กฤติกา จันทรเกษม, (2553). นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 47 คน  ผลวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลองไม่สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 


กฤติกา จันทรเกษม, (2553). การใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. นันทิยา แสงสิน และ รศ.ดร. นิธิดา อดิภัทรนันท์.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์ จำนวน 7 แผน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
ผลวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลองไม่สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,928,290 ครั้ง