มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วินนา เทพคำ. (2553). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 42 คน  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ ด้านการจำแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเชื่อมโยง ด้านการสรุปความ และด้านการประยุกต์ โดยทักษะการจำแนกมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


วินนา เทพคำ. (2553). การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.วิทยานิพนธ์. ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.ศรีวิไล พลมณีและ รศ.นราวัลย์     พูลพิพัฒน์                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 42 คน เครื่องที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 7 แผน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนและหลังการทดลองวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ ด้านการจำแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเชื่อมโยง ด้านการสรุปความ และด้านการประยุกต์ โดยทักษะการจำแนกมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,928,638 ครั้ง