มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การสร้างหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนคำยากสำหรับนักเรียน

สุจิรา จิรจรัสตระกูล. (2552). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนคำยากสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2551 โรงเรียนเทศบาล (ทุ่งฟ้าบทราษฏร์บำรุง) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 คน  ผลการศึกษาทำให้ได้หนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนคำยาก จำนวน 5 เล่ม ชื่อ ผักสวนครัว เที่ยวศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ เที่ยวตลาด วันสงกรานต์ และสุขสันต์วันหยุด ซึ่งสามารถส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำยากได้ สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนคำยากของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนั้น มีผลต่างเท่ากับร้อยละ 41.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ความก้าวหน้าที่กำหนดไว้ร้อยละ 25

สุจิรา จิรจรัสตระกูล. (2552). การสร้างหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนคำยากสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. สารนิพนธ์. ศษ.ม. (ประถมศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : รศ.วีณา วโรตมะวิชญ์ และ รศ. วิไลพร        ธนสุวรรณ.

การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้หนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนคำยากก่อนเรียนและหลังการเรียนคำยากของนักเรียนหลังใช้หนังสือการ์ตูน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2551 โรงเรียนเทศบาล (ทุ่งฟ้าบทราษฏร์บำรุง) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนคำยาก จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนคำยากและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนคำยาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้าร้อยละ 25 นำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
ผลการศึกษาทำให้ได้หนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนคำยาก จำนวน 5 เล่ม ชื่อ ผักสวนครัว เที่ยวศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ เที่ยวตลาด วันสงกรานต์ และสุขสันต์วันหยุด ซึ่งสามารถส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำยากได้ สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนคำยากของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนั้น มีผลต่างเท่ากับร้อยละ 41.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ความก้าวหน้าที่กำหนดไว้ร้อยละ 25

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,673,920 ครั้ง