มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านของพระนิสิต

กนิษฐา มหาวงศ์ทอง, (2552). นักศึกษาปริญญาโท สาขาสารสนเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านของพระนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พระนิสิตระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จำนวน 147 รูป ผลการศึกษาพบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่พระนิสิตชอบอ่านในระดับมาก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน/ตำรา โดยใช้เวลาในการอ่านทุกวัน พระนิสิตมีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อสอบผ่านวิชาที่เรียนในหลักสูตร ทันต่อข่าวสารเหตุการณ์ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตามลำดับ สำหรับปัญหาในการอ่านของพระนิสิตคือมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษน้อย และมีการบ้านจากการเรียนมาก และมีปัญหาทางสายตา ตามลำดับ สำหรับประเภทและเนื้อหาของสารสนเทศที่พระนิสิตชอบอ่านนอกเหนือจากหนังสือ คือ สารสนเทศประเภทสารคดีท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์รายวัน และนิทานธรรมะ ตามลำดับ ทั้งนี้ พระนิสิตจะชอบอ่านสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์มากกว่าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต และสถานที่ที่ชอบไปอ่านหนังสือคือห้องสมุด และวัด ตามลำดับ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของพระนิสิตพบว่าปัจจัยด้านครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา/ห้องสมุด และแหล่งอื่นๆ เช่น ร้านหนังสือ อยู่ในระดับปานกลางทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของพระนิสิตเรียงตามลำดับ คือ สถานศึกษา ห้องสมุด เพื่อน และครอบครัว


กนิษฐา มหาวงศ์ทอง, (2552). พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านของพระนิสิต

ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน. สารนิพนธ์. ศศ.ม.(สารสนเทศศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : รศ.อังสนา ธงไชย.


            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของพระนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พระนิสิตระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จำนวน 147 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่พระนิสิตชอบอ่านในระดับมาก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน/ตำรา โดยใช้เวลาในการอ่านทุกวัน พระนิสิตมีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อสอบผ่านวิชาที่เรียนในหลักสูตร ทันต่อข่าวสารเหตุการณ์ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตามลำดับ สำหรับปัญหาในการอ่านของพระนิสิตคือมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษน้อย และมีการบ้านจากการเรียนมาก และมีปัญหาทางสายตา ตามลำดับ สำหรับประเภทและเนื้อหาของสารสนเทศที่พระนิสิตชอบอ่านนอกเหนือจากหนังสือ คือ สารสนเทศประเภทสารคดีท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์รายวัน และนิทานธรรมะ ตามลำดับ ทั้งนี้ พระนิสิตจะชอบอ่านสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์มากกว่าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต และสถานที่ที่ชอบไปอ่านหนังสือคือห้องสมุด และวัด ตามลำดับ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของพระนิสิตพบว่าปัจจัยด้านครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา/ห้องสมุด และแหล่งอื่นๆ เช่น ร้านหนังสือ อยู่ในระดับปานกลางทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของพระนิสิตเรียงตามลำดับ คือ สถานศึกษา ห้องสมุด เพื่อน และครอบครัว

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,674,153 ครั้ง