มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การใช้กิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความสามารถ ด้านการ อ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา

วรวรรณ สิสถาน, (2551). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง  การใช้กิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความสามารถ
ด้านการ อ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 33103 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551   ผลการวิจัยสรุปได้ว่าความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนแบบกิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนแบบกิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนแบบกิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 


วรวรรณ สิสถาน, (2551). การใช้กิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความสามารถ
ด้านการ อ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ดร.จารุณี มณีกุล และ ผศ. ดร. วนิดา เพ็ญกิ่งกาญจน์. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนแบบกิจกรรมเน้นสถานการณ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 33103 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือแผนการสอนแบบกิจกรรมเน้นสถานการณ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 7 แผน ใช้เวลาเรียน 21 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนแบบกิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนแบบกิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนแบบกิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,927,700 ครั้ง