มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

ผลของวิธีสอนแบบบูรณาการที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อำนวยพร ช่วยเอี่ยม (2547)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการประถมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ทำการวิจัยเรื่อง).  ผลของวิธีสอนแบบบูรณาการที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ มีความเข้าใจในการอ่านหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติมีความเข้าใจในการอ่านหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่า นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ มีความเข้าใจในการอ่านหลังสอนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ มีเจตคติต่อการอ่านหลังสอนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

อำนวยพร ช่วยเอี่ยม (2547).  ผลของวิธีสอนแบบบูรณาการที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 .  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประถมศึกษา).  ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ผศ.ดร.หรรษา นิลวิเชียร.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการสอนแบบบูรณาการที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ของโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 60 คน แบบแผนการทดลองมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม มีการทดสอบครั้งแรกกับครั้งหลัง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบบูรณาการ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบวิธีปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนสำหรับกลุ่มทดลอง 12 แผน แผนการสอนสำหรับกลุ่มควบคุม 12 แผน แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 และแบบวัดเจตคติต่อการอ่าน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ มีความเข้าใจในการอ่านหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
2. นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติมีความเข้าใจในการอ่านหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
3. นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ มีความเข้าใจในการอ่านหลังสอนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
4. นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ มีเจตคติต่อการอ่านหลังสอนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,927,640 ครั้ง