มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC

ศิริพร ศรีใหญ่ (2556)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC   กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 25 คน  ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของภาพรวมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศิริพร ศรีใหญ่ (2556). การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.วิไล วัชรพิชัย. 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC 2)เพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคนิค CIRC 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC กับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC 
5) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคนิค CIRC
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC พบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ก่อนเรียนเท่ากับ 15.92 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 23.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.07 และร้อยละ 77.46 โดยก่อนเรียนมีคะแนนระหว่าง 9 – 22 คะแนน หรือระหว่างร้อยละ 30.00 ถึงร้อยละ 73.33 และหลังเรียนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 18 – 27 คะแนน หรือระหว่างร้อยละ 60.00 – 90.00 โดยนักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 7.82 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.39 
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยจากการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ภาพรวมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.16 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 และนักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.72 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.27 มีความก้าวหน้า 5.52 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 คิดเป็นร้อยละ 46.00 
5. พฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 


แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,692,484 ครั้ง