มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การประยุกต์ใช้จำนวนฟีโบนักชีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัยใช้ลำดับฟีโบนักชีในการหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์

สายพิณ รากกระโทก (2555) นักศึกษาปริญญาโท  สาขาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ได้ทำการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้จำนวนฟีโบนักชีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัยใช้ลำดับฟีโบนักชีในการหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 ปัญหา ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลเฉลยของปัญหาดังกล่าวและลำดับฟีโบนักชี และได้จัดทำสื่อประสมชนิดสไลด์โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์รุ่น 2007 เพื่ออธิบายการหาผลเฉลย และเขียนโปรแกรมเพื่อให้สื่อประสมแผ่นตารางทำการโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลรุ่น 2007 แสดงตัวอย่างการหาผลเฉลย 

สายพิณ รากกระโทก (2555). การประยุกต์ใช้จำนวนฟีโบนักชีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสม. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน)  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อภิชัย เหมะธุลิน และ ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช. 

การทำวิจัยนี้เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ลำดับฟีโบนักชีในการหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาการวางอิฐ ปัญหาเซตย่อยของ {1,2,…,n} ที่ไม่มีตัวเลขเรียงติดกันสองจำนวน และปัญหาการเดินทางระหว่างเมืองทั้ง 5 เมือง และสร้างสื่อประสมเพื่อช่วยอธิบายการหาผลเฉลยของปัญหาดังกล่าว 
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลเฉลยของปัญหาดังกล่าวและลำดับฟีโบนักชี และได้จัดทำสื่อประสมชนิดสไลด์โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์รุ่น 2007 เพื่ออธิบายการหาผลเฉลย และเขียนโปรแกรมเพื่อให้สื่อประสมแผ่นตารางทำการโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลรุ่น 2007 แสดงตัวอย่างการหาผลเฉลย 

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,692,274 ครั้ง